Skeleton®.NET

Technologická platforma Skeleton®.NET je rozsáhlá integrační a aplikační báze, která umožňuje a podporuje integraci lidí, informací a podnikových procesů. Skeleton®.NET reálně integruje informace a aplikace pocházející skutečně z mnoha zdrojů.
Platforma je technologickým základem všech Skeleton®.NET aplikací, kompozitních aplikací, partnerských řešení a aplikací vyvinutých na míru, včetně kombinovaných aplikací – nabízí a poskytuje tu nejlepší cestu k integraci všech Skeleton®.NET i non-Skeleton®.NET řešení a systémů. Podporuje také technologie SOA (Service Oriented Architecture).
Krátce řečeno, Skeleton®.NET je jednotnou technologickou platformou a základem všech aplikací a řešení společnosti FS Software s.r.o.

Skeleton®.NET

Základní přehled modulů

Dispečink

Zajišťuje poskytování a sběr informací o realizovaném provozu. Poskytuje informace o výpravě a událostech provozu. Připravuje a zpracovává pojistné události a jejich řešení.

Monitoring

Monitoring představuje optimální přehled o vozidlech a jejich pozici v dopravě. Umožňuje zjistit jejich stav v aktuální dopravě a mnohé stavové veličiny.

Informační centrum

Centrum je exkluzivním uživatelským nástrojem pro pracovníky a pro manažery. Obsahuje informace potřebné pro výkon prací spojených s reálným provozem. Manuály, články a poskytování provozních informací.

Příprava dat pro palubní počítače

Zpracování dat z modulu Konstrukce a plánování dopravy. Data jsou obohacena o veličiny potřebné pro kvalitní a bezproblémový provoz dopravních prostředků včetně odbavení cestující veřejnosti a poskytování informací cestujícím.

ECard

Human resource management je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Umožňuje plně identifikovat kapacity vaší organizace, určit kompetence pracovníků a následně efektivně využívat dostupné kompetence.

Jízdní řády

Interní jízdní řády jsou určeny pro potřebu pracovníků zajišťující informace potřebné pro výpravu, jízdu, návaznosti v dopravě a mnohé další informace jako jsou polohy stanic, vozidla na linkách, atd.

Plánování dopravy

Modul pro přípravu a zpracování dat. Je určen jako obohacený podklad grafikonu pro přípravu dat s nesčetným využitím. 

Messages

 Messages je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv. Pro intranetové systémy Skeleton®, který dovoluje posílat a přijímat e-maily z internetu a do mobilních sítí.

GSM Komunikace

Správa a realizace komunikační služby zajišťující přenos informací o změnách, alarmových stavech, výstrahách, nebo změny stavu hlídaných veličin. Informace se přenáší na předem stanovená místa nebo osoby.

Dispečink


Dispečerský deník


Dispečerský deník představuje klíčový informační systém pro manažera dopravní infrastruktury. Základní funkcí je zastřešení jednotlivých zdrojů informací pro řízení dopravy s přímou informační podporou centrálního dispečerského aparátu. Využíváním systému se eliminuje těžkopádná komunikace a duplicitní pořizování dat, což podporuje rychlé a kvalifikované rozhodování. Poskytuje rozsáhlé operativní, taktické i strategické rozhodování. Je určen pro přímé dispečerské řízení.Mimořádné události – zaznamenané v realizaci dopravních služeb jsou průběžně zaznamenávány, řešeny a na jejich základu je prováděno dopravní řešení s ohledem na maximální eliminaci škod, minimální dopravní omezení a urychlené řešení změn v dopravě s minimálním dopadem na cetující veřejnost.

Pojistné události – Ucelené řešení pojistných událostí s ohledem na individuální požadavky pojišťoven. Uvedený blok umožňuje minimalizovat prodlevy při řešení škodních událostí a zpřehledňují proces řešení a komunikace s jednolivými pojišťovnami.

Ostatní události – propracované řešení na záznam a vyhodnocování ostatních údajů z dopravy.


Škodní komise – máme řešení. Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli.

Škodu lze definovat jako majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích. Případy, kdy zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli škodu, je nutné vyřešit nejen po právní stránce, ale vzniklou škodu je také nutné správně daňově posoudit a zaúčtovat. Zaměstnavatel při „likvidaci škody“ postupuje podle zákoníku práce, podle občanského zákoníku, zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví, ale také v souladu s ujednáním v kolektivní smlouvě, případně s nařízením stanoveným vnitřním předpisem.

Monitoring


Monitoring dopravních prostředkůMonitorování reálného provozu dopravních prostředků. Je propracováno s ohledem na využití v dopravně provozním řízení dispečerů. Dopravní dispečeři mají ihned k dispozici veškeré informace o vozidle, řidiči a mnoho dalších informačních veličin, potřebných pro správné rozhodování dispečerem.
Table report – Zobrazení velmi výhodné pro náhled na rychlé dohledání informací nejen o vozidle ale i řidiči, místu, poloze, údajů o vozidle a dalších.  Přímým odkazem je zajištěna kontinuita a mapovými podklady v reálném čase.

Grafický přehled – je jasnou ukázkou přehledu orientovaného na lidské oko, které zaznamenává přímým pohledem změny v dopravě. Jasným pohledem na události je ihned zřejmá práce dopravního prostředku a jeho stav.

Mapa - informační přehled dopravních prostředků na mapě. Vozidla jsou zobrazena podle jednotlivých typů vozidel, příslušnosti k dopravám a dalších veličin na mapě. Zobrazen je samozřejmě směr jízdy a další veličiny o vozidle se zobrazením interních informací. Velmi zajímavou veličinou je i velikost zpoždění dopravního prostředku.


Zde jsou uvedeny pouze základní pohledy.

Informační centrum

Informace pro manažery

Prostředí pro poskytování informací pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují okamžité informace o dění v dopravě. Přináší ucelený pohled o všech pracovnících a jejich plnění předpokladů pro výkon jejich pracovní činnosti. Změny v pracovních plánech na střediscích, rozpisy práce pracovníků, plány zájezdů, výprava vozidel včetně podrobných informací pro kontrolní a pracovní činnost. Kontrolní mechanismy pracovníků a vozidel. Tvorba a správa článků, manuálů a provozních informací.


Informace pro pracovníka


Prostředí pro poskytování informací pro přihlášeného pracovníka, který potřebuje okamžité informace o svém výkonu práce v dopravě. Přináší ucelený pohled o všech jeho pracovních výkonech a informací pro plnění jeho pracovní činnosti. Změny v pracovním plánu na jeho střediscích, rozpisy práce pracovníka, plán zájezdů, výprava vozidel spojených s výkonem práce včetně podrobných informací.

Příprava dat pro palubní počítače


Plánování dopravyVýběrem časového období z grafikonu lze efektivně a velmi rychle připravit plány práce pro vozidla a pracovníky do palubního počítače. Obsahuje přípravu linky, stanic, poznámek a mnoho dalších potřebných veličin. Základem jsou informace z grafikonu aby pokryly veškeré činnosti a informace spojené s výkonem práce palubního počítače.
Pokladna

Návrhem tarifního systému rozumíme obecně systematické sestavení cen jízdného včetně tarifního ustanovení a ustanovení pro přepravu. Při návrhu tarifního systému vycházíme z toho, že výše tarifu je součástí tržního systému ve veřejné dopravě a určuje i atraktivnost veřejné dopravy pro cestující. Z těchto důvodů je vytvoření tarifního systému a výše cen jízdného součástí ekonomických rozhodnutí objednatele dopravy v souladu s celkovou dopravní strategií regionu. 

Příprava dat pro palubní počítač

Zpracování uvedených podkladů v závislosti na palubním počítači a jeho dodavateli. Příprava dat spočívá ve vytvoření potřebných struktur a typů distribučních kanálů s ohledem na zabezpečení a rychlost spojenou s realizací a následným poskytováním informací nejen cestující veřejnosti.

ECard

Personální evidence pracovníků ve vztahu s výkonem pracovní činnosti.

Personální evidence se zakládá současně s přijetím nového zaměstnance do pracovního poměru. Personální evidence slouží výhradně pro interní potřebu zaměstnavatele. ECard zajišťuje ochranu osobních údajů zaměstnance před zneužitím. Do osobní karty smí nahlížet jen osoby k tomu oprávněné např.: vedoucí organizačního útvaru, v jehož přímé řídící působnosti je příslušný zaměstnanec zařazen a zaměstnanci personálního útvaru. Obsahem personální evidence je neustále aktualizovaný soubor údajů přímo spojených s výkonem pracovního zařazení a o kvalitě výkonu jeho pracovní činnosti.


Interní jízdní řády


Informační systém pro pracovníky a manažeryAplikace (pro zaměstnance a pro manažery)

Informační aplikace

Interní jízdní řády – zobrazení jízdních řádů v interním typu. Informace jsou stejného druhu a určení jako pro cestující veřejnost formou staničních jízdních řádů s doplnění o interní informace potřebné pro provoz a řešení nestandardních siruací.
Vyhledávání spojení v jízdních řádech – vyhledávání spojení v jízdních řádech s ohledem na dopravní uzly a doporučení dopravce. Základními kritérii vyhledávání je datum a čas přepravy, místo počátku dopravy (stanice) a koncový bod dopravy (stanice).

Informační mapa linek a dopravních uzlů – zobrazení dopravních tras linky a dopravních uzlů na mapě.

Seznamy linek – přehled provozovaných linek k danému datu a dni provozu. V popisu linky je uvedena trasa a další potřebné informace potřebné pro kvalitní a přesnou informaci včetně interních informací.

Seznamy stanic - přehled aktuálních stanic k danému datu a dni provozu. V popisu stanice je uveden odkaz do mapy pro lepší orientaci umístění stanice v obsluhovaném regionu dopravy, seznam linek provozovaných uvedenou stanicí a další potřebné informace potřebné pro kvalitní a přesnou informaci.

Trasy linek – zobrazení aktuálních linek v mapě. Zobrazení stanic a trasy linky včetně interních informací.

Informace o provozu pro pracovníky jsou blokem určeným výhradně pro pracovníky. Obdrží komplexní informace pro svou práci, informace o změnách ve svém pracovním přidělení. Informace o plánu práce na zvolené období, informace o zájezdech, podrobnosti o výpravě, informace o osobním pracovním přidělení, přesnou informaci o jízdních řádech. Sleduje plnění svých povinností o pravidelných lékařských prohlídkách, školeních profesních, odborných a jiných spojených s vykonáváním jeho profese. Mohou vyhledávat dopravní spojení v jízdních řádech a informace o trasách linek. K dispozici jsou i vozové jízdní řády.

Informace o provozu pro vedoucí pracovníky jsou blokem určeným výhradně pro vedoucí pracovníky. Obdrží komplex informací o práci pro všechny pracovníky potřebné pro svou práci vedoucího pracovníka. Informace o změnách ve svém pracovním přidělení, informace o plánu práce na zvolené období. Informace o zájezdech, podrobnosti o výpravě, informace pracovním přidělení všech pracovníků, přesnou informaci o jízdních řádech. Kontrolní systém provozních pracovníků ohledně plnění jeho povinností při zajišťování jeho povinností školení, lékařských prohlídek a podobně. V informacích o dopravě lze vyhledávat dopravní spojení v jízdních řádech. Informace o trasách linek. K dispozici jsou i vozové jízdní řády.

Plánování dopravy

Stručná charakteristika:

Výběrem časového období z grafikonu lze efektivně a velmi rychle připravit plány práce pro vozidla a pracovníky do palubního počítače. Obsahuje přípravu linky, stanic, poznámek a mnoho dalších potřebných veličin. Základem jsou informace z grafikonu tak, aby pokryly veškeré informace spojené s výkonem práce vozidla i různých typů zařízení a činností s výkonem spojené. 

Vzniklá kompilace je mohutnou datovou základnou pro širokou škálu využití. Využívá se pro poskytování informací třetím stranám o dopravě, cestující veřejnosti, společnostem dodávající potřebná zařízení pro řízení a organizaci dopravy.

Na datové základně jsou vybudována robustní API rozhraní, díky nimž se stávají informace snadno distribuovatelné k dalšímu řízenému využití.


Messages

Zajištění komunikace a předávání informací Messaging zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi. Na rozdíl od e-mailu nebo telefonu druhá strana neřeší zda je účastník k dispozici či nikoliv a na kterém komunikačním kanálu. Většina uživatelů systému umožňuje nastavit komunikační priority, tedy zprávu, která je preferována uživatelem a je tedy směrována na jeho oblíbený prostředek, tím nemusí být přímo přítomen u svého počítače. 
Na druhou stranu uživatele nikdo nenutí, aby na zprávy odpovídali ihned. Tímto způsobem se message komunikace stává méně vyrušující než třeba telefon a to je částečný důvod, proč je tento způsob komunikace mnohem více oblíben v dopraváckém prostředí. Messaging je ideální pro rychlou výměnu dopravních informací, krátkých informací o změnách v dopravě. Plánech a řešeních dopravních situací či koordinacích jednotlivých událostí.

Mobilní messaging je služba, která umožňuje přístup ke zprávám z mobilních zařízení, od standardních telefonů až po zařízení smartphone a tablety (tedy zařízení s operačním systémem například Android, iOS) a to pomocí standardních klientů vytvořených pro danou platformu nebo díky takzvané bezklientní platformě, webovému rozhraní. Výhodou webového rozhraní je možnost připojení v podstatě jakéhokoli zařízení z jakékoli sítě bez ohledu na použitý operační systém.

GSM komunikace

GSM je bezpečná platforma pro hlasovou i datovou komunikaci mezi provozními zaměstnanci dopravní společnosti, jako jsou řidiči, dispečeři, výpravčí, technici nebo řídící pracovníci. Zahrnuje funkce obousměrného i jednosměrného skupinového předávání informací, výběr volaného na základě interních informací a předností tísňových zpráv. A může zajistit poskytování informací cestujícím i třetím stranám.